Acta Histriae 1-2, predstavitev revije, 2013

ACTA HISTRIAE, 21, 2013, 1–2

Odgovorni urednik: Darko Darovec

Prevod: Petra Berlot Kužner, Irena Lampe

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2013

 

Wan Kamal Mujani:
The economic effects of the Julbsn riots during the Mamluk period (1468–1517)
Effetti economici delle rivolte degli Julban durante il periodo dei Mamelucchi (1468–1517)
Gospodarske posledice julbanskih izgredov v obdobju Mamelukov (1468–1517)

Tilen Glavina:
»Koprčan« Girolamo Muzio: pisma o renesančnem humanizmu
Il “Capodistriano” Girolamo Muzio: lettere sull’umanesimo rinascimentale
Girolamo Muzio (Mutio Justinopolitano): letters on renaissance humanism

Cristian Luca:
Notes on the family wealth and career progression of Cristoforo Tarsia and his sons, Dragomans of the Venetian Embassy in Constantinople (1618–1716)
Appunti sul patrimonio familiare e avanzamento della carriera professionale di Cristoforo Tarsia e dei suoi figli, Dragomanni dell’Ambasciata veneziana a Costantinopoli (1618–1716)
Zabeležke o družinskem bogastvu in poklicnem napredovanju Cristofora Tarsia in njegovih sinov, dragomanov beneške ambasade v konstantinoplu (1618–1716)

Miha Kosmač:
Življenje in strategije preživetja Primorcev v »posebnih bataljonih«
La vita e le strategie di sopravvivenza degli sloveni del Litorale nei “battaglioni speciali”
The life and survival strategies of Littoral slovenes in “special battalions”

Branka Grbavac:
Oporuka i inventar splitskog notara Jakova pok. Ubertina de Pugliensibus iz Piacenze. Prilog proučavanju splitskog notarijata
Il testamento e l’inventario del notaio spalatino Jakov del fu Ubertino de Pugliensibus da Piacenza. Contributo allo studio del notariato spalatino
Last will and inventory of the goods of Spalatin notary Jakov, son of the late Uberto de Pugliensibus from Piacenza. A contribution to the study of Spalatin notarial practice

Lucien Faggion:
La pacificazione e il notaio nel vicariato di Valdagno nel secondo cinquecento
Conciliation and the notary in the vicariate of Valdagno in the second half of the 16th century
Sprava in notar v vikariatu Valdagno v drugi polovici 16. stoletja

Alessandro Boarin:
»Negozio di religione« di Antonello Grotto, notaio vicentino (1606–1609 circa)
»Trading in Faith« by Antonello Grotto, a vicenzan notary (1606–1609 approximately)
»Trgovina z religijo« Antonella Grotta, vicentinskega notarja (pribl. 1606–1609)

Romain Borgna:
Contratti agrari, usura ed aspetti del credito nelle fonti notarili di una comunità rurale della Terraferma Veneta (Sarnico, 1694–1695)
Agricultural contracts, usury and credit aspects in the notarial sources of a rural community in Venetian Terraferma (Sarnico, 1694–1695)
Agrarne pogodbe, oderuštvo in kreditni vidiki v notarskih virih ene od ruralnih skupnosti beneške Terraferme (Sarnico, 1694–1695)

OCENE / RECENSIONI / REVIEWS

Marija Mogorović Crljenko:
Druga strana braka: nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama na području Porečke biskupije u prvoj polovici 17. stoljeća (Dragica Čeč)

Jane L. Stevens Crawshaw:
Plague Hospitals. Public Health for the City in Early Modern Venice (Urška Železnik)