Acta Histriae 4, predstavitev revije, 2013

ACTA HISTRIAE, 21, 2013, 4

Odgovorni urednik: Darko Darovec

Prevod: Petra Berlot Kužner, Angelika Ergaver

Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper, 2013

 

Claudio Povolo:

An Historical dimension of European Cultural Heritage
Una dimensione storica del patrimonio culturale europeo
Zgodovinska dimenzija evropske kulturne dediščine

Alenka Divjak:
The Motif of Warning Birds in Attila’s Siege of Aquileia and Its Survival and Transformation in the Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La Cronaca di Marco and Chronica Per Extensum Descripta by Andrea Dandolo
Il motivo degli uccelli premonitori nell‘assedio di Aquilea da parte di Attila e la sopravvivenza e trasformazione di questo motivo in tre testi: Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La Cronaca di Marco e Chronica Per Extensum Descripta de Andrea Dandolo
Motiv svarečih ptic v Atilovem obleganju Ogleja in preživetje in transformacija motiva v treh besedilih: Origo Civitatum Italiae seu Venetiarum (Chronicon Altinate et Chronicon Gradense), La Cronaca di Marco in Chronica Per Extensum Descripta Andrea Dandola

Ante Matan:
Excerpta manvscripti Canfanariensis: vladarske listine i papinska povlastica iz kodeksa Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Sophiae Duorum Castrorum ab Anno 983.-1815.
Excerpta manvscripti Canfanariensis: diplomi di sovrani e un privilegio papale dal manoscritto Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Sophiae Duorum Castrorum ab Anno 983-1815
Excerpta manvscripti Canfanariensis: Sovereign Charters and a Papal Privilege from the Manuscript Monumenta Capituli Ecclesiae Collegiatae S. Sophiae Duorum Castrorum ab Anno 983-1815

Gorazd Stariha:
“Kaj pomaga, če ga enmalo zaprejo, ko ga nič ne štrafajo …” O kaznovanju roparjev in tatov od začetka 18. do začetka 19. stoletja na Kranjskem s predstavitvijo nekaj konkretnih primerov
“A che serve rinchiuderlo un pò, se non lo castigano neanche …” Sulle pene inflitte a briganti e ladri dall’ inizio del Settecento ai primi dell’ Ottocento in Carinzia, con la presentazione di alcuni casi concreti
“What’s the good, when he’s locked up for a while, but not punished for his sins …” How the Robbers and Thieves Were Punished in Carniola from the Beginning of the 18th till Beginning of the 19th Century, Researched on Some Concrete Cases

Helena Motoh:
Svilna pot nekoč in danes – nova aktualnost Vzhodne Azije v mediteranskem prostoru
La Via della seta ieri e oggi – nuova attualità dell’Asia orientale nella regione mediterranea
Silk Road Past and Present – New Relevance of East Asia in the Mediterranean

Marie-Theres Strauss:
Red Discipline – The Transformation of Literary Historiography in the Early People’s Republic of China
Disciplina rossa – Trasformazione della storiografia letteraria del primo periodo della Repubblica Popolare Cinese
Rdeča disciplina – transformacija literarne historiografije v začetnem obdobju Ljudske republike Kitajske

Luka Culiberg:
Od samurajev do državljanov: Na poti v etnično in jezikovno homogeno Japonsko
Da samurai a cittadini: verso un Giappone etnicamente e linguisticamente omogeneo
From Samurai to Citizens: Towards Ethnically and Linguistically Homogeneous Japan

Jana S. Rošker:
Pomen modernega konfucijanstva pri vzpostavljanju ideologij sodobne kitajske države
Il significato del confucianesimo moderno nell’instaurazione delle ideologie dello stato cinese moderno
The significance of Modern Confucianism for the Establishment of the Modern Chinese State

Helena Motoh:
Tradicija in trajnost – program “ekološke civilizacije” v sodobnem kitajskem političnem kontekstu
Tradizione e sostenibilità – il programma della “civiltà ecologica” nel contesto politico cinese moderno
Tradition and Sustainability: The Programme of “Ecological Civilisation” in Contemporary Chinese Political Context

Robert Skenderović:
Land Availability and Joint Family Household in Civil Slavonia According to the Cameral Census from 1736
La disponibilità; di terra e le famiglie congiunte nella Slavonia civile secondo il censimento camerale del 1736
Razpoložljivost zemljišč in združene družine v Civilni Slavoniji na osnovi kameralnega seznama iz leta 1736

Aleksej Kalc:
Vidiki razvoja prebivalstva Goriške-Gradiške v 19. stoletju in do prve svetovne vojne
Aspetti dello sviluppo della popolazione della provincia di Gorizia e Gradisca nell’Ottocento e fino alla prima guerra mondiale
Some Aspects of the Demographic Development in Goriška-Gradiška from Early 19th Century to WWI

Alessio Fornasin, Marco Breschi:
La popolazione di Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia secondo le fonti statistiche ufficiali italiane (1931–1943)
The Population of Venezia Giulia, Kvarner and Dalmatia According to Official Italian Statistical Sources (1931–1943)
Prebivalstvo Julijske krajine, Kvarnerja in Dalmacije po italijanskih uradnih statističnih virih (1931–1943)

Nancy M. Wingfield, Borut Klabjan:
Introduction to Forum on Continuity and Change in South-Central Europe, 1914–1920
Introduzione al Forum su continuità e cambiamenti in Europa Centro-Orientale, 1914–1920
Uvodnik k sklopu o kontinuiteti in spremembah v Južni in Srednji Evropi, 1914–1920

Pieter M. Judson:
Nationalist Emotion as fin-de-siecle Legal Defense? A 1908 Trial in Cilli/Celje
Emozioni nazionaliste come difesa legale fin-de siècle? Il processo a Cilli/Celje nel 1908
Nacionalistično čustvovanje kot fin-de-sieclovska pravna obramba? Sojenje v Celju leta 1908

Borut Klabjan:
Od Trsta do Sarajeva in nazaj: dinastična lojalnost in nacionalna pripadnost v habsburškem Trstu na predvečer prve svetovne vojne
Da Trieste a Sarajevo e ritorno: lealtà dinastica e appartenenza nazionale nella Trieste asburgica all’alba della prima guerra mondiale
Trieste to Sarajevo and Back: Dynastic Loyalty and National Affiliation in Habsburg Trieste on the Eve of World War I

Nancy M. Wingfield:
Venereal Disease, War, and Continuity in the Regulation of Prostitution: Late Imperial Adriatic Austria and Italy’s New Provinces
Malattie veneree, guerra e continuità nella regolazione della prostituzione: il Litorale Austriaco in età tardo imperiale e le nuove province italiane
Spolno prenosljive bolezni, vojna in kontinuiteta pri regulaciji prostitucije: pozno-imperialno Avstrijsko Primorje in italijanske nove province

Maura E. Hametz:
Uncertain States: Repatriation and Citizenship in the Northeastern Adriatic, 1918–1921
Stati incerti: rimpatrii e cittadinanza nell’Adriatico nord-orientale, 1918–1921
Negotove države: repatriacija in državljanstvo na severovzhodnem Jadranu, 1918–1921

Gašper Mithans:
Vloga tajnega pogajalca pri sklepanju jugoslovanskega konkordata
Il ruolo del negoziatore segreto nel raggiungimento del concordato jugoslavo
The Role of the Secret Negotiator in the Preparation of the Yugoslav Concordat

Mateja Režek:
Jugoslovansko-izraelsko tajno sodelovanje v senci prve arabsko-izraelske vojne in spora z informbirojem (1948–1953)
Collaborazione segreta tra Jugoslavia e Israele all’ombra della prima guerra arabo-israeliana e il conflitto con il cominform (1948–1953)
Yugoslav-Israeli Secret Cooperation in the Shadow of the First Arab-Israeli War and the Conflict with Cominform (1948–1953)

Milan Jazbec:
Diplomacija v romanih: refleksija, sugestija ali samo fikcija?
La diplomazia nei romanzi: riflessione, suggestione o solamente finzione?
Diplomacy in Novels: Reflection, Suggestion or Only Fiction?

Marjan Malešič:
Vloga medijev in propagande v vojnah na območju nekdanje Jugoslavije
Il ruolo dei media e propaganda nelle guerre sul territorio di ex-Jugoslavia
The Role of Media and Propaganda in the Wars on the Territory of Former Yugoslavia

OCENE / RECENSIONI / REVIEWS

Tomislav Raukar, Petar Strčić:
Lujo Margetić 1920. – 2010. (Erik Toth)

Bertošin zbornik:
Zbornik u čast Miroslava Bertoše (Salvator Žitko)

Claudio Povolo, Mattea Gazzola:
Immagini di distinzione: gli archivi della famiglia Trissino (Erik Toth)

Histria 2:
Histria 2 (Salvator Žitko)

Ondřej Vojtĕchovský:
Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská prosovĕtská emigrace v Češkoslovensku (Jure Ramšak)