Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 1

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 1

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2013

Andrej Štekar:
Poskus lociranja bitke pri Frigidu leta 394 na območju med Sanaborjem in Colom
Tentativo di localizzazione della Battaglia del Frigido del 394 nella zona tra Sanabor e Col
Attempt to locate the place of the battle of Frigidus (394) in the area between Sanabor and Col

Tina Kompare:
Rimske najdbe iz izkopavanja v servitskem samostanu v Kopru
Reperti romani provenienti dagli scavi nel convento dei serviti a Capodistria
Roman finds from the excavations in the Servit monastery in Koper

Mija Oter Gorenčič:
Srednjeveška stavbna dediščina avguštink, observantov, tretjerednikov in servitov v slovenski Istri
Patrimonio architettonico medievale delle Agostiniane, degli Osservanti, dei Terziari Francescani e dei Serviti nell’Istria slovena
Medieval Architectural Heritage of the Augustinian Nuns, Observants, Third Order of Saint Francis and Servites in Slovenian Istria

Samo Štefanac:
Začetki arhitekture „all’antica“ na obalah Jadrana v 15. stoletju
Gli inizi dell’architettura “all’antica” sulle sponde dell’Adriatico nel Quattrocento
The Beginnings of Architecture “all’Antica” on the Shores of the Adriatic in the 15th Century

Darko Likar:
Odkrivanje ostankov notranjega mestnega starega obzidja v Kopru
Scoperta dei resti della cinta muraria interna di Capodistria

Discovery of the remains of the old inner city wall of Koper

Goran Filipi:
Istroromanian loanwords in the dictionary section of Ribarić’s study on Istrian dialects
Istroromunske sposojenke v slovarskem delu Ribarićeve študije o istrskih dijalektih
Prestiti istrorumeni nella parte di vocabolarietto nel saggio sui dialetti istriani di Josip Ribarić

Ivana Poldrugo:
Stratifikacija romanizama u knjizi „Glagoljski natpisi“ Branka Fučića
La stratificazione degli elementi romanzi nel libro di Branko Fučić »Glagoljski natpisi« (Scritte glagolitiche)
Stratification of romance loan words in the book “Glagoljski natpisi” by Branko Fučić

Suzana Todorović:
Romanske prvine v istrskoslovenskem besedišču iz semantičnega polja »garderoba in dodatki» v vaseh Krkavče, Nova vas in Boršt
Elementi romanzi nel lessico istrosloveno nel campo semantico »vestiario ed accessori» nelle parlate di Krkavče, Villanova di Pirano e Boršt
Romance elements in istrian slovenian vocabulary in the semantic field of »clothing and accessories» in villages Krkavče, Nova vas and Boršt

Karmen Erjavec:
Mediji v življenju slovenskih otrok
I media nella vita dei bambini sloveni
Media in the lives of Slovenian children

Sara Štuva:
Dialog antropologije z etiko živali (Vloga živali znotraj antropologije)
Il dialogo dell’antropologia con l’etica degli animali (Il ruolo degli animali nell’antropologia)
Dialogue of anthropology with animal ethics (The role of animals within anthropology)

Maja Breznik, Marko Kržan & Rastko Močnik:
Upravljavske tehnike ob izbrisu
Le tecniche amministrative al tempo della ‘cancellazione’
Techniques of governance in executing the “erasure”

André-Louis Sanguin:
Euroregions and other EU’s Cross-border organizations: the risk of confusion, redundancy, oversizing and entropy. A critical assessment