Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 2

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia et Sociologia, 23, 2013, 2

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2013

 

Jernej Pikalo, Igor Lukšič:
Conceptions of Nature in the History of Political Thought
Concezioni della natura nella storia del pensiero politico
Pojmovanje narave v zgodovini politične misli

Mitja Sardoč:
The anatomy of toleration
L’anatomia della tolleranza
Anatomija tolerance

Mateja Sedmak, Zorana Medarić, Maja Zadel:
Challenges in researching interethnic relations from an intercultural perspective
Sfide nella ricerca di relazioni interetniche in prospettiva interculturale
Izzivi v preučevanju medetničnih odnosov skozi medkulturno perspektivo

Donatella Greco, Chiara Zanetti:
Problems and solutions toward bullying and (peer) violence: existing good practices
Problemi e soluzioni di violenza tra pari e bullismo: le buone pratiche
Problemi in rešitve medvrstniškega nasilja: pregled dobrih praks

Ana Kralj, Tjaša Žakelj, Martina Rameša:
Interethnic relations and peer violence in Austrian, Italian and Slovenian schools
Violenza interetnica e violenza tra pari nelle scuole in Austria, Italia e Slovenia
Medetnični odnosi in vrstniško nasilje v avstrijskih, italijanskih in slovenskih šolah

Birgit Sauer, Edma Ajanović:
Doing masculinity, doing femininity. Interethnic violence in the school enviroment
Fare mascolinità, fare femminilità. Violenza interetnica in ambito scolastico
Ustvarjanje moškosti, ustvarjanje ženskosti. Medetnično nasilje v šolskem okolju

Marios Vryonides, Maria Kalli:
The effect of age in the way adolescents report and experience interethnic violence in five European countries
Le conseguenze dell’età sul comportamento degli adolescenti quando riportano o fanno esperienza di violenza interetnica in cinque paesi Europei
Vpliv starosti na način kako mladostniki poročajo o in doživljajo medetnično nasilje v petih evropskih državah

Mirjana Ule:
Governance of educational trajectories in Slovenia: Dilemmas and contradictions
Il Governamento delle traiettorie educative in Slovenia: dilemmi e contraddizioni
Upravljanje z izobraževalnimi poteki v Sloveniji: Dileme in protislovja
Andreja Vezovnik:
Children Whose First Language is Not Slovenian in the Slovenian Educational System: A Critical Analysis of Normalisation
Allievi scolastici la cui prima lingua no è sloveno nell sistema d’educazione sloveno: un’analisi critica della normalizzazione
Otroci katerih prvi jezik ni slovenščina v slovenskem izobraževalnem sistemu: kritična analiza normalizacije

Tjaša Žakelj, Alenka Švab, Metka Mencin Čeplak:
The role of parents in young people’s educational trajectories in Slovenia
Il ruolo dei genitori nelle traiettorie educative dei giovani in Slovenia
Vloga staršev v izobraževalnih poteh mladih ljudi v Sloveniji

Andreja Živoder:
Students’ educational choices and future orientations in Slovenia
Scelte educative degli studenti e gli orientamenti futuri in Slovenia
Izobraževalne izbire in orientacije za prihodnost učencev in učenk v Sloveniji

Eduardo Barberis:
Between institutional fragmentation and local discretion: the governance of transitions in the italian education system
Tra frammentazione istituzionale e discrezione locale: la governance di transizioni nel sistema di istruzione italiana
Med institucionalno fragmentacijo in lokalno diskrecijo: upravljanje prehodov v italijanskem izobraževalnem sistemu

Mojca Žefran, Majda Cencič:
Tesnobnost pri pouku angleškega jezika
L’ansia nell’insegnamento della lingua inglese
Anxiety in the foreign language classroom

Samo Pavlin, Matjaž Uršič, Marjan Hočevar:
Changing the context of researchers’ work in academia
Cambiamenti nel contesto del lavoro dei ricercatori universitari
Spremenjen kontekst dela akademskih raziskovalcev

Darja Zaviršek:
Folikli, transferji, zamrznjenčki: reproduktivne izbire in nove etične dileme
Follicoli, transfer, embrioni congelati: scelte riproduttive e nuovi dilemmi etici
Follicles, transfers, frozen embryos: reproductive choices and the new ethical dilemmas

Sanja Cukut Krilić:
Pomoč “naravi”?: o postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo v tiskanih medijih
Aiutare “la natura”?: sui processi della fecondazione biomedicalmente assistita nei mezzi di informazione a stampa
Helping “nature”? public discussion on medically assisted reproduction in print media

Metka Mencin Čeplak:
Heteronormativnost in regulacije rodnosti
Eteronormatività e regolazione della fertilità
Heteronormativity and fertility regulation

Irena Rožman:
Nevidna reproduktivna hendikepiranost žensk
L’invisibile handicap riproduttivo delle donne
Invisible women’s reproductive disability

Beáta Grabovac:
Translating Emotions – the Representation and Processing of Emotion-laden and Evaluative words in Bilingual and Monolingual individuals from Serbia
Tradurre le emozioni – la rappresentazione ed elaborazione di parole cariche di emozioni ed espressioni valutative in persone bilingui e monolingui in Serbia
Prevajanje čustev – predstavljanje in predelovanje s čustvi nabitih in vrednotenjskih besed pri dvojezičnih in enojezičnih posameznikih iz Srbije

Tomaž Petek:
Jezikovna (ne)pravilnost zapisov zemljepisnih lastnih imen na cestnih krajevnih tablah v Republiki Sloveniji s poudarkom na slovenski Istri
Sbagli linguistici nei nomi propri geografici scritti su cartelli stradali nella Repubblica di Slovenia, in particolare nell’Istria slovena
Linguistic (in)correctness of geographical names on location signs in the Republic of Slovenia with emphasis on slovenian Istria

Lada Duraković:
Tragovima pulske glazbene samosvojnosti – stvaratelji glazbenog identiteta grada u prvoj polovini 20. stoljeća: Antonio Illersberg i Mario Carlin
Sulle tracce dell’individualità musicale polese – i creatori dell’identità musicale della città nella prima metà del XX. secolo
Trails of Pula’s musical individuality – creators of the city’s musical identity in the first half of the 20th century

Nataša Urošević:
Modeli artikulacije urbanog identiteta u monografiji Puna je Pula Mate Balote
I modelli di articolazione di identità urbana nella monografia Puna je Pula di Mate Balota
Models of articulation of urban identity in the Mate Balota’s monograph Puna je Pula

Sandro Cergna:
Fluidità di discorso e fluidità di potere: casi d’internamento nell’ospedale psichiatrico di Pola d’Istria tra il 1938 e il 1950
Fluidity of Discourse and Fluidity of Power: Cases of Committal to the Mental Hospital of Pula in Istria from 1938 to 1950
Gladkost govora in gladkost moči: primeri vmešavanja v psihiatrični bolnišnici v Pulju, v Istri med 1938 in 1950

Martina Jakovčić, Josip Kajinić, Slaven Gašparović:
Prenamjena vojnih brownfield lokaliteta: primjer prenamjene vojarne Karlo Rojc u Puli
Riuso dei brownfield siti militari: esempio del riuso della caserma Karlo Rojc a Pola
Redevelopment of military brownfield sites: example of redevelopment of military complex Karlo Rojc in Pula

Sanja Lozić, Ante Šiljeg, Kristina Krklec:
Strukturne značajke suhozidne mreže kao pokazatelji antropogenog utjecaja na krajobraz – primjer južnog dijela otoka Visa, Hrvatska
Caratteristiche strutturali della rete dei muretti a secco come indicatori di impatti antropogenici sul paesaggio – esempio della parte meridionale dell’isola di Vis, Croatia
Dry stonewalls structural features as indices of anthropogenic impact on landscape – example of southern part of Vis island, Croatia

IN MEMORIAM

Karmen Medica:
Stane Južnič (1928–2013)

OCENE/RECENSIONI/REVIEWS

Dragana Antonijević:
Stranac ovde, stranac tamo. Antropološko istraživanje kulturnog identiteta gastarbajtera (Karmen Medica)

Dimitrij Rupel:
Negotovo življenje 176. članice OZN (Salvator Žitko)