Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 1

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia et Sociologia, 24, 2014, 1

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2014

 

Miro Haček, Marjan Brezovšek:
The Processes of Democratization and Trust in Political Institutions in Slovenia: Comparative Analysis
I processi di democratizzazione e la fiducia nelle istituzioni politiche slovene: analisi comparativa
Proces demokratizacije in zaupanja v politične institucije v Sloveniji: komparativna analiza

Anton Žabkar, Marjan Malešič:
Nevojaški viri ogrožanja varnosti Sredozemlja
Fattori non militari di minaccia alla sicurezza del Mediterraneo
Non-Military Threats to the Security of the Mediterranean

Bojan Dobovšek, Tadeja Jenić:
Nezakonita trgovina z morskimi datlji v Istri
Commercio illegale di datteri di mare in Istria
Illegal Trade with Date Mussels in the Istria

Tanja Mihalič, Gorazd Sedmak, Saša Planinc, Janez Bogataj, Matic Jeločnik Pelicon:
Diverzifikacija morskega ribištva v turistično dejavnost na slovenski obali
Diversificazione delle attività di pesca commerciale marina in attività del settore turistico nell’area Slovena
The Diversification of the Sea Fishing on the Slovene Coast into Tourism

Helena Nemec Rudež, Gorazd Sedmak, Ksenija Vodeb, Štefan Bojnec:
Visitor Structure as a Basis for Destination Repositioning – The Case of a North Mediterranean Destination
Struttura dei visitatori come base per il riposizionamento della destinazione – il caso della destinazione del nord mediterraneo
Struktura obiskovalcev kot osnova za repozicioniranje destinacije – primer severno sredozemske destinacije

Marjan Tkalčič:
The Educational Level and the Firm Size of Tourism Organizations in Slovenia
Il livello di istruzione e la dimensione delle organizzazioni del turismo in Slovenia
Stopnja izbrazbe in velikost turističnih organizacij v Sloveniji

Petra Kavrečič, Miha Koderman:
Slovenski izseljenci in turistični obisk Dravske banovine s posebnim poudarkom na poročanju Izseljeniškega Vestnika
Visite turistiche degli emigrati sloveni nella Banovina di Drava come riportate sul giornale “Izseljeniški Vestnik”
Slovenian Emigrants and Tourist Visits to the Drava Banovina according to the Reports in the Journal “Izseljeniški Vestnik”

Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci:
Public Parks in Croatia in the 19th Century Within a European Context
I parchi pubblici nella Croatia del XIX secolo nel contesto Europeo
Javni mestni parki na Hrvaškem v 19. stoletju v evropskem kontekstu

Josip Faričić, Lena Mirošević:
Artificial Peninsulas and Pseudo-Islands of Croatia
Penisole artificiali e pseudo isole della Croazia
Hrvatski umjetni poluotoci i pseudo-otoci

Tanja Oblak Črnič, Metka Kuhar:
Everyday and Family Contexts of Youth Computer Cultures: The Case of Slovenia
Contesti quotidiani e familiari delle culture di computer giovanili: il caso della Slovenia
Vsakdanji in družinski konteksti v mladostnih računalniških kulturah: Primer Slovenije

Mojca Pajnik, Iztok Šori:
Seksualna industrija v Sloveniji na spletu: med oligopoli organizatorjev in nemočjo seksualnih delavk
Industria del sesso in Slovenia sul web: tra oligopoli di organizzatori e impotenza dei lavoratori del sesso
Sex Industry in Slovenia on the Web: Between Oligopoles of Organizers and Powerlesness of Sex Workers

Karmen Erjavec:
Raba interneta med starimi prebivalci Slovenije
Utilizzo di internet tra la popolazione Slovena anziana
Internet use among old people in Slovenia

Marija Jurič Pahor:
Prehajati meje: vpogledi v nastanek in razvoj kulture dialoga in miru v prostoru Alpe-Jadran
Andando oltre le frontiere: uno sguardo approfondito sulla nascita e sviluppo di una cultura del dialogo e di pace nella regione Alpe-Adria
Going Beyond Borders: Insights into the Creation and Development of the Culture of Dialogue and Peace in the Alps-Adriatic Region