Series Historia Naturalis, 21, 2011, 1

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia Naturalis, 21, 2011, 1

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2011

 

Lovrenc Lipej, Darko Darovec:
Uvodna beseda
Editorial

EKOLOGIJA MORJA
ECOLOGIA DEL MARE
MARINE ECOLOGY

Tom Turk, Borut Furlan:
New records of Indo-Pacific and Atlantic mollusc species (Opisthobranchia) in the Eastern Mediterranean and Adriatic Sea
Novi podatki o indo-pacifiških in atlantskih vrstah zaškrgarjev (Opisthobranchia) v vzhodnem Sredozemlju in Jadranskem morju

Claudia Kruschel, Stewart T. Schultz, Julia Stiefel:
High diversity and sensitivity to coastal development of fish and invertebrates of the Novigrad and Karin seas: A metacommunity study in the northern Adriatic, Croatia
Visoka diverziteta in občutljivost na razvoj obalnega območja pri ribah in nevretenčarjih v Novigrajskem in Karinskem morju: študija metazdružb v severnem Jadranu, Hrvaška

Hakan Kabasakal, Alessandro De Maddalena:
A huge shortfin mako shark Isurus oxyrhinchus Rafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae) from the waters of Marmaris, Turkey
Orjaški primerek vrste atlantski mako Isurus oxyrhinchusRafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae), ujet pri kraju Marmaris, Turčija

FLORA IN VEGETACIJA
FLORA E VEGETAZIONE
FLORA AND VEGETATION

Annalisa Falace, Sara Kaleb, Martina Orlando Bonaca, Borut Mavrič, Lovrenc Lipej:
First contribution to the knowledge of coralline algae distribution in the Slovenian circalittoral zone (northern Adriatic)
Prispevek k poznavanju razširjenosti koraligenih alg v slovenskem cirkalitoralnem pasu (severni Jadran)

Amelio Pezzetta:
La flora endemico-vicariante delle penisole italiana e balcanica: origini e distribuzione geografica
Endemična in vikariantska flora Italijanskega in Balkanskega polotoka: nastanek in geografska distribucija

FAVNA
FAUNA
FAUNA

Dušan Devetak:
Notes on Megaloptera and Neuroptera (Insecta: Neuropterida) of the Brdo pri Kranju estate (Slovenia)
K poznavanju Megaloptera in Neuroptera (Insecta: Neuropterida) posestva Brdo pri Kranju (Slovenija)

GEOLOGIJA
GEOLOGIA
GEOLOGY

Stefano Forlani, Stefano Devoto, Sara Biolchi, Franco Cucchi:
Coastal cliff behaviour: The case study of Debeli rtič (SW Slovenia)
Spremembe obalnega klifa: študija primera Debelega rtiča (JZ Slovenija)

Stanka Šebela:
Izjemni naravni pojavi v Postojnskem in Predjamskem jamskem sistemu
Exceptional natural events in the Postojna and Predjama cave systems

VARSTVO NARAVE
CONSERVAZIONE DELLA NATURA
NATURE CONSERVATION

Peter Skoberne:
Prispevek k poznavanju vloge Albina Belarja na področju varstva narave na Slovenskem
Contribution to the Albin Belar’s rule in the field of nature conservation on the territory of Slovenia

SUPLEMENT/SUPPLEMENTO/SUPPLEMENT

Peter Čerče, Tilen Glavina:
Kazalo letnikov 11–20
Indice delle annate 11–20
Index to volumes 11–20