Series Historia Naturalis, 23, 2013, 1

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia Naturalis, 23, 2013, 1

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2013

 

Ekologija morja

Ecologia del mare

Marine Ecology

Morana Ruzič, Marco Bertoli, Elisabetta Pizzul, Fabio Vignes, Alberto Basset:

Macrozoobenthic communities in the regional Natural Reserve of Isonzo River mouth (North-East Italy): First results of leaf bag technigue study

Makrozoobentoške združbe v regijskem naravnem rezervatu ob ustju Soče (severovzhodna Italija): prvi rezultati neinvazivne metode listnatih vreč

Milena Tempesta, Donatella Del Piero, Saul Ciriaco:

Definition of a new formula for the calculation of the total height of the shell Pinna nobilis in the Miramare Marine Protected Area (Trieste, Italy)

Definicija nove enačbe za izračun celotne višine leščurjev, Pinna nobilis, v zavarovanem morskem območju Miramare (Trst, Italija)

Ihtiologija

Ittiologia

Ichthyology

Hakan Kabasakal, Ozgur Kabaskal:

First record of shortfin mako shark, Isurus oxyrinchus rafinesque, 1810 (Chondrichthyes: Lamnidae), from the Bay of Saroz (NE Aegean Sea)

Prvi zapis o pojavljanju atlantskega maka, Isurus oxyrinchus, Rafinesgue, 1810 Chondrichthyes: Lamnidae), v Saroškem zalivu (SV Egejsko morje)

Hakan Kabasakal:

Bluntnose sixgill shark, Hexanchus griseus (Chondrichtyes: Hexannchidae), caught by commercial fishing vessels in the seas of Turkey between  1967 and 2013

Šesteroškrgarji, Hexanchus griseus (Chondrichtyes: Hexannchidae), ki so jih ribiške ladje ujele v turških vodah med leti 1967 in 2013

Flora

Flora

Flora

Peter Glasnović, Živa Fišer Pečnikar, Jure Jugovic:

Contribution to the knowledge of the flora in the area of Brestovica (Kras, Slovenia)

Prispevek k spoznavanje flore k okolice Brestovice (Kras, Slovenija)

Favna

Fauna

Fauna

Dušan Devetak, Manja Omerzu, Richard E. Clopton:

Notes on the gregarines (Protozoa: Apicomplexa: Eugregarinorida) of insects in Slovenia

K poznavanju gregarin (Protozoa: Apicomplexa: Eugregarinorida) iz žuželk v Sloveniji

No comments yet.

Dodaj odgovor

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.