Series Historia Naturalis, 24, 2014, 1

Annales

Anali za istrske in mediteranske študije

Annali di Studi istriani e mediterranei

Annals for Istrian and Mediterranean Studies

Series Historia Naturalis, 24, 2014, 1

Glavni urednik: Darko Darovec

Kraj izida: Koper

Leto izida: 2014

 

Ekologija morja

Ecologia del mare

Marine Ecology

 

Valentina Pitacco, Martina Orlando – Bonaca, Borut Mavrič, Lovrenc Lipej:
Macrofauna associated with a bank of Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia) in the Gulf of Trieste (northern Adriatic)
Makrofavna, povezana z bioformacijo sredozemske kamene korale, Cladocora caespitosa (Anthozoa, Scleractinia), v Tržaškem zalivu (severni Jadran)

RECENTNE SPREMEMBE V SREDOZEMSKI IHTIOFAVNI
CAMBIAMENTI RECENTI NELLA ITTIOFAUNA MEDITERRANEA
RECENT CHANGES IN THE MEDITERRANEAN ICHTHYOFAUNA

Jakov Dulčić, Branko Dragičević, Mišo Pavičić, Zdravko Ikica, Aleksandar Joksimović, Olivera Marković:
Additional records of non-indigenous, rare and less known fishes in the eastern Adriatic
Novi zapisi o tujerodnih, redkih in manj znanih vrstah rib v vzhodnem Jadranu

Ahmad Soliman, Malek Ali, Adib Saad, Christian Reynaud, Christian Capapé:
First records of sideburn wrasse Pteragogus pelycus (Osteichthyes: Labridae) off the Syrian coast (eastern Mediterranean)
Prvi zapis o pojavljanju ustnače vrste Pteragogus pelycus (Osteichthyes: Labridae) ob sirski obali (vzhodno Sredozemsko morje)

IHTIOLOGIJA
ITTIOLOGIA
ICHTHYOLOGY

Mohamed Ali Ben Smida, Nesrine Hadhri, Aleš Bolje, M’hamed El Cafsi, Rafika Fehri – Bedoui:
Reproductive cycle and size at first sexual maturity of common pandora Pagellus erythrinus (Sparidae) from the Bay of Monastir (Tunisia, central Mediterranean)
Reproduktivni ciklus in velikost ob prvi spolni zrelosti ribona Pagellus erythrinus (Sparidae) v zalivu Monastir (Tunis, osrednje Sredozemlje)

Hakan Kabasakal & Özgür Kabasakal:
Status of angelshark, Squatina squatina (Elasmobranchii: Squatiniformes: Squatinidae) in the Sea of Marmara
Status navadnega sklata (Squatina squatina) (Elasmobranchii: Squatiniformes: Squatinidae) v Marmarskem morju

FLORA IN VEGETACIJA
FLORA E VEGETAZIONE
FLORA AND VEGETATION

Nataša Pipenbaher, Norman W. H. Mason, Sonja Škornik:
Floristic and functional diversity of meadows from two neighboring biogeographic regions
Primerjava floristične in funkcionalne pestrosti med travniki iz dveh sosednjih biogeografskih območij

DELA NAŠIH ZAVODOV IN DRUŠTEV
ATTIVITÀ DEI NOSTRI ISTITUTI E DELLE NOSTRE SOCIETÀ
ACTIVITIES BZ OUR INSTITUTIONS AND ASSOCIATIONS

Jan Podlesnik:
4. slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, 9. in 10. maj 2014, Maribor

IN MEMORIAM

Tinkara Tinta, Maja Ravnikar, Vlado Malačič, Valentina Turk:
V spomin profesorju, mentorju, sodelavcu in prijatelju prof. dr. Juriju Piškurju